Scan & Plan

 

Voor eerstelijns zorgorganisaties biedt de coöperatie Zelfzorg Ondersteund implementatie op maat. Met het zogeheten Scan & plan programma wordt, onder begeleiding van een consulent en in samenspraak met een vertegenwoordiger van de zorgverzekeraar (meestal de zorginkoper) en een patiënt (vertegenwoordiger), in kaart gebracht waar men staat en hoe de zorggroep een stap verder kan komen met de implementatie van ondersteunde zelfzorg.

 

Kom Verder vanaf 1 juli 2018
Vanaf 1 januari 2019 zal het proces om te komen tot een aanpak voor ondersteunde zelfzorg onderdeel gaan uitmaken van de reguliere zorginkoop. Er zullen dan geen nieuwe subsidies vanuit Zelfzorg Ondersteund! meer worden toegekend. De consulenten van ZO! kunnen nog steeds ondersteuning bieden om te komen tot een aanpak voor de volgende stap. Maar de afspraken over financiering van die aanpak worden gemaakt door de zorginkoper van de zorgverzekeraar en de vertegenwoordiger van de zorggroep.

 

Lees meer over de inhoudelijke voorwaarden voor financiering van ZO! initiatieven, en hoe de implementatie van ondersteunde zelfzorg een onderdeel wordt van de reguliere zorginkoop.

Hoe ziet zo’n Scan & plan traject er concreet uit?

Stap 1: Bepaal of ondersteunde zelfzorg iets voor u is met een pre-scan.

Bepaal of ondersteunde zelfzorg iets voor u is met een pre-scan (Word). In dit stadium inkoper en een patiëntvertegenwoordiging al informeren. Het proces verloopt in tripartite afstemming zodat een gezamenlijk gedragen plan tot stand komt.

 

Stap 2: Praat verder met betrokkenen onder leiding van een ZO!-consulent.

Praat verder met betrokkenen onder leiding van een ZO!-consulent. Als tripartite partijen hier geen behoefte aan hebben, dan kan hier in overleg van af worden geweken.

 

Stap 3: Maak een plan met hulp van ZO!

Maak een plan met hulp van Zelfzorg Ondersteund. Vanaf hier sterkere betrokkenheid inkoper en patiënten vertegenwoordiging. Meer aandacht voor transparantie uitkomsten en samenloop met reguliere financiering. Het KVA format dat de afgelopen jaren is gebruikt voor projectaanvragen is hierop aangepast. Dit verbeterde KVA format geeft richting om het voorstel zo te omschrijven dat duidelijk wordt of en hoe voldaan wordt aan de inhoudelijke en procesvoorwaarden die gelden voor ZO! projectfinanciering. Dit format moet tripartite onderschreven worden; alle partijen hebben hierin een verantwoordelijkheid.

Stap 4: Finetune het plan

Finetune het plan en dien het plan tripartite op basis van het KVA format (versie juli 2018) in. Tot 1 januari 2019 gebeurt dat nog bij ZO!, daarna bij de preferente zorgverzekeraar.

 

Bent u geïnteresseerd in het Scan & plan programma, of wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op: Anneke Vass is implementatiecoördinator Scan & plan bij de coöperatie Zelfzorg Ondersteund en staat u graag te woord via a.vass@zelfzorgondersteund.nl en 06-53129873.

Consulenten Scan & plan

Anneke Vass is implementatiecoördinator Scan & Plan bij de coöperatie Zelfzorg Ondersteund. Anneke is zelfstandig projectmanager in de gezondheidszorg en vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de transitie in de eerstelijnszorg van aanbod voornamelijk gericht op ziekte en zorg, naar meer focus en aanbod op gezondheid en gedrag, waarbij de chronische patiënt meer in staat gesteld wordt eigen regie te voeren.

 

Dennis van de Rijt is adviseur, trainer en coach Positieve Gezondheid en Persoonsgerichte Zorg. Hij werkt als freelancer onder de naam Hart voor de Zaak. Zijn missie is om organisaties in de zorg en zorgverleners te helpen om versneld de transitie naar Persoonsgerichte Zorg te maken, zodat ze daarmee Positieve Gezondheid bij mensen met een chronische ziekte realiseren. Hij is bijna twintig jaar actief in de zorg en in het bijzonder in de eerstelijnszorg. In eerste instantie als zorginkoper en manager bij zorgverzekeraar CZ en later als consultant bij Opera Consultancy. Medio 2016 is hij het team consulenten van Zelfzorg Ondersteund! komen versterken. “Veerkracht is de essentie van Positieve Gezondheid en de sleutel voor geluk in onze dynamische maatschappij. En veerkracht is iets waar je beter in kunt worden, als je daar goed in begeleid wordt.”

Stephan Hermsen begon in het bedrijfsleven en stapte na zeven jaar over naar een zorgverzekeraar. Bij VGZ werkte hij onder meer met cliënten en zorgverleners samen binnen de psychiatrie. Vorig jaar maakte hij de overstap naar Vilans, kennisinstituut op het gebied van de langdurige zorg. Als adviseur begeleidt hij verschillende zorggroepen op het gebied van persoonsgerichte zorg, waarbij zelfmanagement ondersteuning een belangrijk onderdeel is. “Als consulent voor Zelfzorg Ondersteund kom ik goed tot mijn recht omdat ik zorggroepen kan helpen bij de vertaling van hun behoeften en deze samen met de patiënten en zorgverzekeraar tot uitvoering te brengen. In juli en augustus heb ik met bijna tien zorggroepen gesproken en er zit veel energie, die we nu samen kunnen omzetten in een volgende stap.”

 

John Hoenen is consulent namens het landelijk netwerk van ROSsen. Als adviseur bij Reos begeleidt hij zorggroepen die zelfmanagement vaart willen geven en hij helpt bij het opzetten van inspirerende systemen om zorgkwaliteit te benchmarken. Hij is een ervaren zorgverbeteraar, die ervaring heeft met het begeleiden van visietrajecten in de zorg, implementatie van richtlijnen voor multidisciplinaire samenwerking en het benchmarken van zorgkwaliteit. Hij werkte onder andere bij de concernstaf Kwaliteit en Veiligheid van het Radboudumc, waar hij de zorgkwaliteit van ziekenhuisafdelingen in kaart bracht en verbetertrajecten begeleidde, en bij het kenniscentrum van zorgverzekeraar Achmea. “Ik wil zorggebruikers graag vroegtijdig mee laten denken over zorginnovaties. Door hen in een vroeg stadium te betrekken worden doelen relevanter. Het zorgt voor resultaten die beter beklijven.”

Huis van persoonsgerichte zorg

 

Ondersteunde zelfzorg gaat niet enkel over ICT of een nieuwe manier van werken. Wij geloven dat er vijf aspecten belangrijk zijn bij ondersteunde zelfzorg en succesvol verandermanagement:

  • Goed geïnformeerde patiënten en mantelzorgers
  • Een organisatie die ondersteunde zelfzorg faciliteert en ondersteunt
  • De coachende zorgprofessional
  • Persoonsgerichte omgeving en zorginkoop
  • En ICT en hulpmiddelen

Door het als een huis te presenteren is direct duidelijk dat de bouwstenen van de zorgverlening stevig moeten zijn en goed in elkaar moeten passen – anders valt het huis om. Zoals voor het bouwen van een huis alle elementen nodig zijn om het stabiel te krijgen, zo is ook implementatie van ondersteunde zelfzorg zaak van gecoördineerd uitvoeren van meerdere pijlers. We noemen dit een whole system change.

 

Er is bijvoorbeeld niet alleen een omslag naar een meer open, meedenkende en coachende rol van zorgverleners nodig, maar ook een gedragsverandering bij patiënten. Bovendien moet de organisatie van de zorg (het zorgproces) anders worden ingericht en is passende ondersteuning met zelfzorgplatforms nodig.

Wilt u meer weten over deze integrale aanpak? Lees meer over beschikbare methoden en trainingen en in de verkenning consultmodellen voor persoonsgerichte zorg. In 2015 brachten Zelfzorg Ondersteund en Vilans, in opdracht van ZonMw, de handleiding Zorgen voor Zelfzorg uit. Zorgen voor Zelfzorg is een hulpmiddel voor zorggroepen vol met concrete tips en praktijkervaringen voor een nieuwe aanpak.

Huis van persoonsgerichte zorg (Bron: NHS, House of Care en Vilans, Whitepaper persoonsgerichte zorg)

Zelfscan

De eerste stap is het bepalen of ondersteunde zelfzorg iets voor u is met een pre-scan. Deze pre-scan of zelfevaluatie kunt u invullen voor uw organisatie.

 

Kom Verder aanvraag

Wat is een Kom Verder aanvraag, welke kosten komen in aanmerking voor aanvullende financiering en hoe dien ik een aanvraag in? Alle informatie is gebundeld in deze toelichting:

 

Wilt u een Kom Verder aanvraag indienen? Hieronder vindt u het vernieuwde format voor de Kom Verder aanvraag en documenten voor de evaluatie en monitoring van trajecten.

Dit Kom Verder projectplan kan houvast bieden bij het formuleren van een doelstelling, afbakening, eindresultaat en de randvoorwaarden van het zelfzorg project. Ook geeft dit Kom Verder projectplan praktische tips over zaken als het opstellen van een projectbegroting en projectstructuur.

 

Vanaf 2019
Wat verandert er per 2019? Lees meer over de inhoudelijke voorwaarden voor financiering (Word) van ZO! initiatieven, en hoe de implementatie van ondersteunde zelfzorg een onderdeel wordt van de reguliere zorginkoop (Word).

Scan & Plan nieuws

Al ruim 50 zorggroepen in Nederland zijn momenteel bezig met ondersteunde zelfzorg een vanzelfsprekend onderdeel te maken van hun zorgpraktijk. Zelfzorg Ondersteund helpt daarbij met het Scan & Plan programma. Binnen dit traject werken zorgverleners, een consulent, een vertegenwoordiger van de zorgverzekeraar en een patiënt(vertegenwoordiger) samen aan het verder brengen van ondersteunde zelfzorg binnen eerstelijns zorgorganisaties. Door gezamenlijk terug naar de tekentafel te gaan en een visie te formuleren, bijvoorbeeld. Of door een concreet plan van aanpak te maken en te starten met een nieuwe manier van werken. Wat zijn er ervaringen bij drie verschillende zorggroepen in Nederland?...

“We zijn in 2013 gestart met een tweejarige pilot zelfmanagementondersteuning met vijf praktijken, in samenwerking van Vilans" vertelt Paula Verkoelen, manager Kennis & Expertise Centrum van Meditta. "Vanaf april 2014 werd de kennis en ervaring die we hebben opgedaan uit die vijf pilot praktijken vertaald naar de 120 huisartsenpraktijken binnen onze regio. We besloten om dat gefaseerd te doen: in september is de implementatie voor 36 praktijken uitgerold.”...

Zelfmanagement is een breed begrip bij zorggroep Zorroo. Daan Kerklaan, directeur van Zorroo: “In 2013 zijn we begonnen met het uitrollen van een patiëntenportaal. Dat was eigenlijk de eerste pijler van zelfmanagement. Naast patiëntenportaal MijnGezondheid.net wordt onder meer een beweegprogramma en een applicatie voor COPD-patiënten aangeboden. MijnCOPDcoach is een zelfmanagementapplicatie voor COPD-patiënten, die beschikbaar is binnen het patiëntenportaal van MijnGezondheid.net.”...

Het project implementatie van het digitale individuele zorgplan en Mijngezondheid.net is sinds 1 januari 2015 gestart bij Dokterscoop. Jeanine Zwartsenburg, huisarts en voorzitter van Dokterscoop: “De bedoeling is uiteraard dat hetgeen we gaan implementeren - het individuele zorgplan (IZP) en het patiëntenportaal Mijngezondheid.net - uiteindelijk over een grotere groep patiënten uitgerold kan gaan worden."...

Ervaringen delen. Dat hebben we gedaan tijdens de kennissessie van Zelfzorg Ondersteund in maart 2017. Huisartsen, praktijkondersteuners, mensen met een chronische aandoening en zorgverzekeraars vertelden hun verhaal. En voorlopers op het gebied van zelfzorg deelden hun kennis. De kennis en ervaringen van deze middag zijn gebundeld in een boekje....

Om de inventarisatie van de zelfzorginitiatieven in Nederland aan te vullen hebben Zelfzorg Ondersteund (ZO!) en InEen in het najaar van 2014 enquêtes verspreid onder zorggroepen. Deze zorggroepen werden onder meer ondervraagd over de opzet en doelen van hun zelfzorginitiatief, het aantal deelnemende praktijkondersteuners en huisartsen en of er een zorgverzekeraar of patiëntenorganisatie betrokken is bij het project. Een blik op de eerste voorlopige conclusies...