Zoeken:

Kennis & onderzoek

De coöperatie Zelfzorg Ondersteund en aangesloten partijen en kennispartners doen onderzoek naar alle facetten van ondersteunde zelfzorg, waaronder wetenschappelijke bewijsvoering, theoretische kaders en praktijkonderzoek met zorginstellingen en zorggroepen. Op deze pagina publiceren wij over kennis en onderzoek.

Ieder jaar organiseert ZO! landelijke kennissessies waar onder andere (huis)artsen, diëtisten, praktijkondersteuners, beleidsmakers, en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en zorgverleners samenkomen om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen. Tijdens werksessies met patiënten die we in de afgelopen jaren organiseerden, gaven ervaringsdeskundigen met een chronische aandoening veel waardevolle input. Bekijk hier de uitkomsten van de werksessies. De groep Kom Verder ambassadeurs breidt zich ook steeds verder uit. Zij geven de coöperatie inzicht in de vragen, behoeften, drijfveren en wensen van mensen met een chronische aandoening.

Eenduidig begrippenkader

Op weg naar eenheid van taal (PDF) is een handreiking voor een eenduidig begrippenkader voor zelfmanagement bij chronische aandoeningen. Dit document is een gezamenlijke inspanning van InEen, Vilans, Het Nederlands Huisartsen Genootschap, De Nederlandse Diabetes Federatie, Diabetesvereniging Nederland, De Hart&Vaatgroep, Het Longfonds en Zelfzorg Ondersteund. Deze versie wordt nu gehanteerd en zal gedurende het jaar geëvalueerd en bijgestuurd worden indien nodig (Eenheid van taal – Word).

Landelijke pilots

In 2014 en 2015 werden er vanuit Zelfzorg Ondersteund meerdere ontwikkelpilots ondersteund. Met deze projecten hebben we leerervaring opgedaan over de invoering van ondersteunde zelfzorg. De resultaten van de pilots en aanbevelingen zijn gebundeld in het rapport Monitoring en evaluatie vijf implementatiepilots ZO!.

Binnen Zelfzorg Ondersteund (ZO!) is inmiddels veel informatie beschikbaar over het implementeren van ondersteunde zelfzorg. Bijvoorbeeld de kennissynthese “Zelfmanagement door mensen met chronische ziekten”, een onderzoek naar de implementatie van zelfmanagement in Nederland. Deze kennissynthese is uitgevoerd door Nivel, RIVM, CBOimpact en TNO.

Social return on investment (SROI)

Voor alle partijen die deelnemen en investeren is het belangrijk om inzicht te hebben in de te ver­wachten economische en maatschappelijke kosten en baten van de implementatie van ondersteunde zelfzorg. Om die reden wordt jaarlijks een SROI (social return on investment) gemaakt.

De SROI analyse voor ZO! laat in 2016 opnieuw zien dat er maatschappelijke winst te behalen is door het implementeren van ondersteunde zelfzorg. Ieder jaar wordt de SROI aangescherpt op basis van diverse bronnen zoals wetenschappelijk onderzoek, implementatie data uit de praktijk, ontwikkelpilots, Vektis cijfers en regionale verdiepingen.

De uitkomsten van de SROI ­analyse 2016 zijn in de onderstaande figuur samengevat. Hierbij zijn de maatschappelij­ke inbreng en opbrengsten in gemiddelde waarde per stakeholder weergegeven (per patiënt uit de doelgroep, per jaar, gemiddeld over 5 jaar):

  • De SROI ratio komt uit op 4,5: elke euro input levert een maatschappelijke winst op ter waar­ de van 4,5 euro
  • De belangrijkste value drivers hiervoor zijn een toename in de kwaliteit van leven, een afname van de zorgkosten en een afname in het langdu­rig ziekteverzuim.
  • De afname in de zorgkosten komen door lagere kosten voor huisartszorg, farmacie, medisch specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en overige kosten.
  • Om de implementatie van ondersteunde zelf­zorg en bijbehorende opbrengsten te realiseren is vooral inbreng nodig van patiënten (tijd), de huisartsenpraktijk en de zorggroep (beiden in tijd en middelen).
  • Voor een landelijke uitrol is een investering nodig om deze omslag te maken.

Voor huisartsen is sprake van een negatieve business case omdat ook zij degene zijn die tijd en middelen investeren om de omslag te maken. Zorgverzekeraars hebben naar aanleiding van deze SROI middelen beschikbaar gesteld om tegemoet te komen aan de initiële investering die nodig is. U leest hier de volledige Social return on investment analyse 2016.

Social return on investment (SROI) ZO! 2016

Bibliotheek

Back to Top