SROI Zelfzorg Ondersteund 2018

SROI analyse 2018 bevestigt de visie en aanpak ZO!

De coöperatie Zelfzorg Ondersteund heeft ook voor 2018 een maatschappelijke kosten-baten analyse opgesteld op basis van de Social Return on Investment (SROI) methodiek. Dit geeft – opnieuw – een nog steviger onderbouwd inzicht in de economische en maatschappelijke kosten en baten van de implementatie van ondersteunde zelfzorg en persoonsgerichte zorg. De maatschappelijke kosten-baten analyse maakt bovendien inzichtelijk met welke partijen afspraken over de kosten en opbrengsten nodig zijn.

Voor 2018 komt de SROI ratio op 4.7: elke euro input levert een maatschappelijke waarde op van 4,7 euro (gemiddeld over 5 jaar). De belangrijkste value drivers hiervoor zijn een toename in de kwaliteit van leven, een afname van de zorgkosten en een afname in het langdurig ziekteverzuim.

Regionale quick scans

In 2018 werd de SROI verder onderbouwd met recent wetenschappelijk onderzoek, de meest recente Vektis cijfers en twee regionale SROI Quick Scans (bij zorggroep Synchroon en Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra). Bij de analyse van de Vektis cijfers is preciezer gekeken naar de verschillen tussen zorggroepen die in meer of mindere mate aan de slag zijn met ondersteunde zelfzorg en persoonsgerichte zorg.

De SROI-analyses van de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan het realiseren van een compensatie van de benodigde initiële investering door de zorggroepen en huisartspraktijken én aan het in gang zetten van structurele financiering van zelfmanagement. Zo is verdere implementatie van ondersteunde zelfzorg vanaf 1 januari 2019 een onderdeel van de reguliere zorginkoop. Dit betekent dat de inkoper van de zorgverzekeraar en de vertegenwoordiger van een eerstelijns samenwerkingsverband en een patiëntvertegenwoordiger samen als tripartite afspraken maken over de implementatiestappen en de financiering die daarvoor nodig is. Voor de vormgeving van deze reguliere contractering en de monitoring hiervan biedt de SROI analyse een vruchtbare basis.

SROI 2018

De totale zorgkosten van chronische patiënten in zorggroepen die met ondersteunde zelfzorg aan de slag zijn in de periode 2014-2016 met €151 verminderd, ten opzichte van chronische patiënten in de controlegroep. De verschillen tussen de zorggroepen die met ondersteunde zelfzorg en persoonsgerichte zorg aan de slag zijn en de controlegroepen nemen toe over 2014-2016 (10-18% minder kosten t.o.v. controlegroep).

Deze verschillen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door minder kosten voor farmacie en medisch specialistische zorg. Er zijn mogelijk meer oorzaken voor de mindering van kosten, dit moet in regionale verdiepingen nader onderzocht worden. De kosten in de eerste lijn (huisartszorg en fysiotherapie) zijn daarentegen hoger. Deze verschillen zijn in lijn met de bevindingen uit de kennissynthese (2015) en de bevindingen uit later onderzoek naar zelfmanagement.

 

Download hier de SROI 2018 of bekijk de pagina Financiering voor meer achtergrondinformatie.