Paula Verkoelen en Nikola Metzger, Meditta

Aan de slag met Meditta Gezondheidsplatform

“We zijn in 2013 gestart met een tweejarige pilot zelfmanagementondersteuning met vijf praktijken, in samenwerking van Vilans” vertelt Paula Verkoelen, manager Kennis & Expertise Centrum van Meditta. “Vanaf april 2014 werd de kennis en ervaring die we hebben opgedaan uit die vijf pilot praktijken vertaald naar de 120 huisartsenpraktijken binnen onze regio. We besloten om dat gefaseerd te doen: in september is de implementatie voor 36 praktijken uitgerold.” Daarbij wordt Mijn Gezondheidsplatform ingezet, een digitaal persoonlijk gezondheidsdossier ontwikkeld door Medicinfo. Verkoelen: “Wij hebben dat dossier het Meditta GezondheidsPlatform genoemd. MGP is een online portal gekoppeld aan het ketenzorginformatiesysteem (KIS) en huisartseninformatiesysteem (HIS).”

Bij zorggroep Meditta loopt van april 2014 tot en met maart 2016 een driejarig programma om zelfmanagementondersteuning te verbeteren en persoonsgerichte zorg te realiseren met inzet van Meditta Gezondheidsplatform (MGP). Meditta is een huisartsenorganisatie (220 huisartsen) in de Westelijke Mijnstreek en Midden-Limburg, met 120 praktijken binnen de regio. Doelgroep van het programma is eerste instantie mensen met diabetes, op een later moment kunnen ook mensen met andere chronische aandoeningen met het Meditta GezondheidsPlatform gaan werken. De doelstellingen van het project zijn het ontwikkelen en inzetten van een strategie voor het motiveren en betrekken van zorgverleners, het implementeren van een zelfmanagementportaal, patiënteneducatie, en een implementatiemethodiek voor een brede(re) uitrol.

“De kennis en ervaring die we hebben opgedaan in de vijf pilot praktijken was dat we dicht dienen aan te sluiten bij de behoefte van patiënten, praktijkondersteuners (POH’ers) en huisartsen”, zegt Verkoelen. “Dat doen we onder meer door training on the job, meelopen en intensief begeleiden van POH’ers tijdens het spreekuur, en door het verzorgen van scholing voor de betrokken zorgverleners. Tegelijkertijd willen we (meer) patiënten bewust maken dat zij zelf regie kunnen voeren over hun gezondheid. Dat is niet altijd evident bij patiënten. Om die bewustwording te stimuleren zijn we met patiëntenbijeenkomsten gestart.”

Vanaf september 2014 heeft Meditta twaalf patiëntenbijeenkomsten gepland. “We hebben er nu acht gehad” zegt Nikola Metzger, projectmedewerker bij Meditta, “waarbij er gemiddeld per bijeenkomst zo’n 22 patiënten komen. Die bijeenkomsten bestaan uit twee delen. Tijdens het eerste gedeelte bespreken we de basis van zelfmanagement: welke mogelijkheden zijn er en wat kun en wil je als patiënt zelf doen? Het tweede gedeelte van de patiëntbijeenkomsten bestaat uit een kennismaking met het Meditta Gezondheidsplatform, zodat patiënten kunnen zien waar ze het platform voor kunnen gebruiken.”

In de zoektocht naar een digitaal platform herkende Meditta volgens Metzger vier behoeften bij patiënten. “Het platform kan in informatiebehoefte voorzien door gegevensuitwisseling tussen de praktijk en de patiënt te faciliteren. Patiënten zijn erg tevreden over de contacten in de praktijk, echter beperken deze contacten zich tot enkele uren op jaarbasis. In de overige tijd van het jaar nemen zij zelf de beslissingen over hun gezondheid. Hierbij hebben zij behoefte aan een ondersteuning – thuis – voor het dagelijks leven. Het platform kan patiënten bijvoorbeeld helpen zich aan de eigen afspraken te houden. Dan werkt het als stok achter de deur. Ook gaven patiënten aan behoefte te hebben aan betrouwbare informatie over hun aandoening. Tenslotte moest het systeem natuurlijk voldoen aan veiligheids- en privacyeisen.”

De interesse voor zelfmanagement en het Meditta GezondheidsPlatform is groot, zowel bij patiënten als bij huisartsen en praktijkondersteuners. Verkoelen: “De eerste groep was snel vol. Meer praktijken wilden zich aanmelden dan plaatsen waren voorzien. Nu de patiëntenbijeenkomsten zijn gestart, vragen patiënten zelf aan huisartsen om met het Meditta GezondheidsPlatform te kunnen werken.”

Financiering

Meditta werkt binnen een pilot samen met de preferente verzekeraar CZ en Medicinfo om Mijn Gezondheidsplatform te integreren in het patiëntencontact. Verkoelen: “De ambitie is om het platform in drie jaar tijd ieder jaar met 36 praktijken uit te rollen en daarmee zelfmanagement te vergroten.”

In februari 2014 is Meditta verkozen tot één van de vijf landelijke ontwikkelpilots van Zelfzorg Ondersteund. “Daarmee is een subsidiebedrag van ZO! ter beschikking gesteld om de intensieve begeleiding in de huisartsenpraktijk en de patiëntbijeenkomsten te financieren. We verwachten dat ZO! ook landelijk bijdraagt aan gesprekken met zorgverzekeraars zodat zelfmanagement in de toekomst onderdeel wordt van contractering”, aldus Verkoelen.

[box style=”1 or 2″]“De ambitie is om het platform in drie jaar tijd ieder jaar met 36 praktijken uit te rollen en daarmee zelfmanagement te vergroten”
– Paula Verkoelen, manager kennis & expertise centrum Meditta[/box]

Meditta werkt met een klein projectteam dat verantwoordelijk is voor de uitrol in de praktijken. Metzger: “Het kernteam bestaat uit vijf mensen die heel intensief bezig zijn met de ontwikkeling en implementatie van zelfmanagement. Paula en ik maken daar deel van uit, naast een diabetesverpleegkundige en twee HAGRO ondersteuners die startende praktijken intensief begeleiden. De scholing voor POH’ers en huisartsen van Meditta doen we ook zelf met dit team.” Daarnaast financiert zorgverzekeraar CZ het driejarige project voor de implementatie van het GezondheidsPlatform.

Partners

Naast ZO! en CZ zijn de Diabetesvereniging Nederland, het Huis voor de Zorg, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en de Katholieke Bond voor Ouderen in Midden-Limburg belangrijke partners. Het Huis voor de Zorg als vertegenwoordiger van zorgvragers in Limburg is stuurgroeplid. Een vertegenwoordiger van de Diabetes Vereniging Nederland is projectlid. Het Meditta GezondheidsPlatform is een partnerinitiatief in het kader van PGD-kader 2020 van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. En op het jaarlijkse symposium van de Katholieke Bond voor Ouderen in Midden-Limburg wordt aandacht besteed aan het Meditta GezondheidsPlatform.

Patiënten

Metzger: “Patiënten hebben we vanaf het begin van het project een plaats gegeven, onder meer door een projectgroep met een vertegenwoordiger van Diabetesvereniging Nederland (DVN), maar bijvoorbeeld ook door een enquête te houden onder patiënten. Daarbij vroegen we hoe patiënten diabeteszorg ervaren en hoe het beter kan volgens hen. Ook werken we met een focusgroep, waar mensen met diabetes deel van uitmaken, bij de verdere doorontwikkeling van het project.”

[box style=”1 or 2″]“We merken dat aan beide onderwerpen behoefte is, zowel aan informatie over eigen regie en praktische informatie over het gezondheidsplatform. Negen van de tien patiënten zijn na afloop enthousiast.”
– Nikola Metzger, projectleider Meditta[/box]

Metzger is tevreden met de inschrijvingen voor de patiëntenbijeenkomsten. “We merken dat aan beide onderwerpen behoefte is, zowel aan informatie over eigen regie en praktische informatie over het gezondheidsplatform. Negen van de tien patiënten zijn na afloop enthousiast.” Meditta organiseert de patiëntenbijeenkomsten, de POH’ s nodigen vervolgens patiënten uit. “Een positief effect van de bijeenkomsten is dat patiënten enthousiast zijn”, zegt Metzger. “Mijn buurvrouw heeft ook diabetes, ik ga het aan haar vertellen’, hoor je dan.”

Wat zijn succesfactoren?

  • Get personal: wat wil de persoon die op het spreekuur of naar de patiëntenbijeenkomst komt? Wat is voor hem/haar belangrijk en welke ondersteuning sluit daarbij aan?
  • Praktijkondersteuners en huisartsen die open staan voor vernieuwingen.
  • Bekend maakt bemind: het zelf uitproberen van het patiëntenportaal zorgt voor een beter beeld en een grotere interesse in de e-health-toepassing.

Welke tips zou u willen meegeven aan collega’s?

  • Biedt een praktijkgerichte scholing aan die huisartsen en praktijkondersteuners ondersteund om een cultuurverandering binnen de praktijk teweeg te brengen.
  • Lever als organisatie ook ondersteuning op maat. Wat wil de patiënt en praktijk bereiken en welke ondersteuning vraagt de patiënt en praktijk van de organisatie?
  • Ga met partners om tafel zitten. De activiteiten van partners kunnen goed bij het project aansluiten. Dat creëert meerwaarde voor meerdere partijen.
  • Blijf jezelf ontwikkelen.

Verkoelen: “We hebben de keuze gemaakt om klein te beginnen, door eerst ervaring op te doen. Van elke startende huisartsenpraktijk leren we weer, en wat we leren willen we door evaluaties snel doorontwikkelen.”

Toekomstige plannen

In 2015 gaat de Universiteit van Twente een onderzoek uitvoeren bij 40 huisartsenpraktijken om het effect van het werken met een digitaal platform te onderzoeken.

Metzger: “Momenteel bekijken we of het mogelijk is om een netwerk op te zetten van vrijwilligers om heel gericht instructiemiddagen of -avonden te organiseren voor patiënten, waar ze onder begeleiding hun dossier kunnen vullen en de mogelijkheden van MGP kunnen bekijken. Die instructiemiddagen zijn gericht op patiënten die wel met het digitale platform willen werken, maar wat extra steun kunnen gebruiken. Door patiënten aan elkaar te koppelen kan dat een onderling ondersteuningsnetwerk worden, een buddy-systeem.”

Meer informatie?

Lees hier meer over de ontwikkelpilots van Zelfzorg Ondersteund, waaronder Meditta. Of neem contact op met Paula Verkoelen, manager kennis & expertise centrum (paulaverkoelen@meditta.nl)